// ZDJĘCIA ŚLUBNE

        J o a s i a   i   J a r e k  //  S z k l a r s k a   P o r ę b a
Joasia i Jarek

                  K i n g a   i   T o m e k  //  W r o c ł a w - L e ś n i c a 
Kinga i Tomek

        B a s i a   i   T o m e k  //  W r o c ł a w - O s t r ó w   T u m s k i 
Basia i Tomek

        N a t a l i a   i   T o m e k  //  P i ł a w a  G ó r n a 
Natalia i Tomek

                  E w a   i   K r z y s z t o f  //  Z a m e k  T o p a c z ,  W r o c ł a w
Ewa i Krzysztof

                 
D o m i n i k a   i   K r z y s z t o f  //  K a m i e n i e c   Z ą b k o w i c k i , S t a r a   Ł o m n i c a 
Dominika i Krzysztof

         A g n i e s z k a   i   G r z e g o r z   //   W y s p y   n a   O d r z e, W r o c ł a w
Agnieszka&Grzegorz

         A n i a   i   B a r t e k  //  Z a m e k   M o s z n a
Ania i Bartek plener
                 
                  A g a t a   i   P r z e m e k  //  W r o c ł a w 
Agata i Przemek

                  E w e l i n a   i   D a w i d  //  D o b r a   k. O l e ś n i cy
Ewelina i Dawid

                  M a r t a   i   M a t e u s z  //  L e ś n i c a , M i ę k i n i a
Marta i Mateusz

                 
A n i a   i   B a r t e k  //  
W r o c ł a w - S o ł t y s o w i c e  
Ania i Bartek

                  K a m i l a   i   J a k u b  //  W r o c ł a w

                  K a r e n   i   J a k u b  //  P a ł a c   Ż e l a z n o 
Kamila i Jakub

                  E d y t a   i   M a r c i n  //  W r o c ł a w - O s t r ó w   T u m s k i

                  E w e l i n a   i   K a m i l  //  Z ą b k o w i c e   Ś l ą s k i e

        A n e t a   i   Ł u k a s z  //  K r a k ó w 
Aneta i Łukasz

                  A l i c j a   i   G r z e g o r z  //  W r o c ł a w - R y n e k
Alicja i Grzegorz

    
              D a r i a   i   Ł u k a s z  //  W r o c ł a w - O ł b i n

                  A n e t a   i   D a m i a n  //  O l e ś n i c a


                  // ZDJĘCIA KOMUNIJNE
                                                     
                  K o m u n i a   g r u p o w a  //  W r o c ł a w - K s i ą ż e  M a ł e
Komunia_KM
                                                     
                  J u l i a   W i k t o r i a  //  W r o c ł a w - B o r e k
I Komunia Joanny


                  // ZDJĘCIA Z CHRZTU
                                                     
        S o p h i a    V a l e n t i n a  //  W r o c ł a w - O ł b i n
Chrzest SV

                  A n t o s i a  //  W r o c ł a w - J a g o d n o

        J u l i a   W i k t o r i a  //  
W r o c ł a w - G ą d ó w  M a ł y
Chrzest Julii Wiktorii


kliknij aby zobaczyć więcej galerii

Portfolio | śluby | komunie | chrzty | imprezy rodzinne